Proost Christen - Afl. 16

door Kolonel W. Potuyt


In de voorgaande afleveringen hebben we aan de hand van de Bijbel leren zien, dat op het gebruik van alcohol een volledig taboe rust.

En toch blijven talloze Christenen drinken en zich daarmee op glad ijs wagen. Wie nu, na bestudering van deze lessen, toch nog alcohol blijft gebruiken wil waarschijnlijk zichzelf blijven bedriegen met tal van uitvluchten en zogenaamd Bijbelse argumenten. Daarom sluit ik deze serie af met een paar welgemeende opmerkingen.

 

 

Maar eerst nog even deze Bijbeltekst:

Johannes 4:14

Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten;

maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

 

Waarom is het gebruik van alcohol voor een Christen een daad van ongehoorzaamheid en onverantwoordelijkheid ?

Omdat het hart van de ware gelovige nergens anders op kan draaien dan op het geheiligde water des levens, waarover de Bijbel spreekt.

 

Een Christen hoeft niet te grijpen naar iets anders, dan de hem door God, in Christus Jezus toegedachte vrijheid. De vreugde van een kind van God is niet te vinden in een fles bier of wijn, maar is de geestelijke vreugde, waar de Bijbel keer op keer over spreekt.

 

Daarom is de enige vorm van verantwoord drinken voor een Christen het drinken uit de eeuwige Bron des levens: Jezus Christus.

En wie met dat levende water, dat ons zo wordt aangeboden zijn/haar dorst niet kan lessen, zal dat met het aanbod van de wereld zeker niet lukken.

Als vervuld worden met de spirit, die de Heilige Geest ons geeft, niet voldoende is, zal niets meer het hart kunnen vervullen …

Zie Efeze 5:18 – Aflevering 15

 

Een uitdaging …

 

Wanneer u er als Christen toch voor kiest om door te gaan met het gebruik van alcohol, daag ik u uit om dan wel eerlijk te zijn !

Probeer uw drankgebruik niet te billijken door een paar – doorgaans foutief uitgelegde – Bijbelteksten, maar wees tenminste zo eerlijk om toe te geven dat u drinkt, omdat u niet in uw vrijheid beperkt wenst te worden. Ook al ligt het gevaar van verslaving op de loer !

 

En als u dan toch wilt drinken, doe het dan in het openbaar … !

Als u vindt, dat het overtreden van duidelijke Bijbelse aanwijzingen geen zonde is, drink dan gerust in het bijzijn van uw kinderen, uw predikant en uw collega’s.

 

Als u het gebruik van alcohol geen zonde acht te zijn, moet u dus met een opgeheven glas een getuigenis over het eeuwige leven durven te geven …

 

Maar als u het glas niet kunt heffen en daarbij uw Schepper kunt gedenken, moet u toch gaan beseffen dat er iets niet goed is.

Als u niet kunt drinken onder de wetenschap dat uw Verlosser en Zaligmaker u in het oog heeft, moet u maar helemaal niet drinken.

 

Inderdaad, de tijden en de moraal veranderen steeds weer …

Ook de uitleg over duidelijke Bijbelse begrippen wordt aangepast aan de tijd waarin we leven. Bijbels onderricht is voor talloze kerkmensen een volledig onbekend begrip geworden.

Daar waar nog catechisatie wordt gegeven, gaat het doorgaans alleen om uit het hoofd geleerde lessen.

 

Stap voor stap worden ook de gedachten van Christenen beïnvloed door de toegeeflijke levenshouding van deze eeuw.

En uiteindelijk is menig geweten zo afgestompt en verhardt, dat niets meer als het kwaad van de wereld wordt gezien.

 

 

Maar al verandert alles – God Zelf verandert nooit !

Wees eerlijk genoeg om uw totale levensgedrag te plaatsen onder de onderzoekende blik van God en bedenk daarbij, dat de Bijbel duidelijk zegt, dat wie in èèn opzicht struikelt, geacht wordt in alles te struikelen.

 

Zelfs als alle in deze serie genoemde Bijbelse argumenten u niets hebben geleerd, bedenk dan dat alcohol het ongeboren leven kan ruïneren, uw lichaam kan verwoesten en het vermogen heeft om van nuchtere kinderen Gods boemelende dwazen te maken.

 

Ik wens u – en de uwen – stromen van zegen en genade toe op uw levensreis, zodat u oprecht kunt getuigen van de liefde van Christus.

Mijn gebeden vergezellen u !

 

 

De volgende maand hoop ik – zo God het wil – met een nieuwe serie lessen van de Bijbelstudie te beginnen.


 

© Kolonel W. Potuyt