Proost Christen - Afl. 14

door Kolonel W. Potuyt

 

Veel bezoekers van onze website vertelden ons, dat ze heel veel hadden geleerd uit aflevering 13, waarin iets werd verteld over de juistheid van de Bijbel. Voor degenen die daar nog meer over willen weten, wijs ik graag naar de Bijbelstudie van onze website. Vooral de eerste lessen daarvan geven veel informatie over het ontstaan van de Bijbel.

 

Zoals afgesproken gaan we deze keer een aantal teksten uit het Nieuwe Testament bekijken.

Maar eerst nog dit:

Zoals in 2 Timotheüs 3:16 staat vermeld is “al de Schrift” van God ingegeven. Dan kan er in het Nieuwe Testament dus niets staan, dat strijdig is met wat het Oude Testament zegt.

Men kan zich dus beslist niet beroepen op enkele teksten, waaruit men tegenstellingen denkt te kunnen halen.

 

 

Over de verkeerde uitleg van de Bruiloft te Kana heb ik uitgebreid geschreven in les 3 van deze serie, waar ik graag nog eens naar verwijs.

 

Over het volledig foutieve gebruik van alcoholhoudende wijn bij de viering van het Heilig Avondmaal vindt u het nodige geschreven in de lessen 4 en 5 van deze serie.

Het zal zeker nuttig zijn om dat alles nog eens na te lezen en zo tot een juist inzicht in deze materie te komen. 

 

 

Mattheüs 9:17

Noch doet men nieuwe wijn in oude lederzakken; anders zo bersten de lederzakken, en de wijn wordt uitgestort en de lederzakken verderven; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederzakken en beide tezamen worden behouden.

 

Hier wordt door de Heer Jezus een praktische les aan de discipelen gegeven. Oude leren zakken zijn poreus en laten dus lucht door.

Als nu de nieuwe – alcoholvrije most – met lucht in aanraking komt ontstaat de gisting en barst gegarandeerd het leer.

Dus doet men die nieuwe wijn in nieuwe zakken, zodat er geen gisting (lees: verrotting) kan ontstaan. Overeenkomstige teksten vindt u in Lukas 5:37/39 en in Markus 2:22

 

Een goede les voor ons geestelijk leven. In Christus mag het nieuwe leven aangedaan worden om ons geloof in Hem zuiver te houden.

Laten we ons nu toch weer met het oude leven in, dan staat ook ons leven weer aan de verrotting bloot.

 

Mattheüs 11:18/19

Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft de duivel.

De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, die een vraat en wijnzuiper is.

 

Johannes de Doper was de eenvoud zelve. Hij droeg de goedkoopste kleding en hij voedde zich met sprinkhanen en honing. En toen werd er van hem gezegd, dat hij van de duivel bezeten was.

 

Jezus deed het tegenovergestelde. Hij at en dronk gewoon met zijn vrienden. Hij ging gewoon met tollenaars en zondaren om.

Hij was dus in alles – uitgezonderd de zonde – aan de mens gelijk en dat beweegt mensen dan om hem een vraat en wijnzuiper te noemen.

Niemand kan echter aantonen dat de Heer Jezus in Zijn omgang met mensen ook alcohol gebruikte en zo tegen het O.T. zou ingaan.

 

 

Mattheüs 24:45 t/m 51 – deze gelijkenis helemaal lezen …

Lukas 12:45

Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden.

 

Als wij deze gelijkenis lezen moeten we goed bedenken, dat deze op ons betrekking heeft. Of de Heer ons nu over veel of over weinig gesteld heeft, Hij heeft ons een taak en een opdracht gegeven.

Daarbij zullen we moeten letten op ons gedrag en daar past op geen enkele wijze bij om dronken te zijn en onze taak uit het oog te verliezen.

 

Markus 15:22/23

En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.

En zij gaven Hem gemirrede wijn te drinken; maar Hij nam die niet.

 

Vaak werd aan mensen, die aan het kruis werden gehangen deze gemirrede wijn toegediend om als verdovingsmiddel te dienen.

Maar zelfs in het gezicht van de naderende dood weigert Jezus om deze alcoholhoudende wijn te drinken.

 

Lukas 1:15

Want hij zal groot zijn voor de Heere; noch wijn, noch sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan.

 

Reeds bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper wordt het gebod tot geheelonthouding aan zijn vader gegeven.

In aflevering 6 van deze serie wordt gesproken over de manier waarop dienstknechten van God horen te leven en daar past uitsluitend een absolute onthouding van elke vorm van alcoholgebruik bij.

 

 

Lukas 21:34

En wacht uzelve, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden des levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome.

 

Als de Christus spreekt over de eindtijd van deze wereld, roept hij de Zijnen op tot een uiterste waakzaamheid. Daar past dus op geen enkele wijze het gebruik van alcohol bij, want dan verslapt juist die nodige waakzaamheid.

 

1 Korinthe 10:16

De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus ?

Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus ?

 

Net als bij de beschrijving van de instelling van het Heilig Avondmaal in de Evangelieboeken, gebruikt Paulus hier ook nadrukkelijk het woord: drinkbeker. En ook dat verwijst weer naar het feit, dat bij een broodmaaltijd absoluut geen alcohol gebruikt werd.

Paulus zou zeker geen zegen willen uitspreken over een beker slangengif. (zie Deuteronomium 32:33)

In het 21-ste vers stelt hij de drinkbeker des Heeren lijnrecht tegenover de drinkbeker der duivelen.

 

Tot slot voor deze maand:

Nu we inmiddels zoveel informatie over het fenomeen alcohol hebben verzameld en op veel plaatsen hebben gelezen, wat daarover in de Bijbel staat beschreven, is het goed om samen nog eens terug te gaan naar les 5 en dat gedeelte nog eens grondig na te lezen.

 

Ook voor deze maand wens ik u allen weer een bijzondere zegen toe.

 


 

© Kolonel W. Potuyt