Proost Christen - Afl. 12

door Kolonel W. Potuyt

 

Ook in de afgelopen maand kwamen er weer veel reacties op deze serie binnen. Een bijzondere reactie was wel dat ik zelf, wanneer we aan het Nieuwe Testament beginnen, zou zien dat er in dat deel van de Bijbel heel anders over alcohol gesproken wordt.

 

Dat roept al direct deze vraag op:

Zou Jezus als Gods Zoon in de tijd dat Hij als zondeloos levend mens op de aarde verbleef iets doen, dat door Zijn Vader in het Oude Testament verboden was.  Uiteraard niet !

Zoals een huis muurvast aan het fundament verbonden is, zo zitten ook de beide delen van de Bijbel onwrikbaar aan elkaar vast.

 

VOORAF:

 

2 Timotheüs 3:16

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.

Ook deze tekst laat duidelijk zien, dat er geen verschil bestaat tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Speciaal de toevoeging, dat deze lering en onderwijs in het bijzonder zijn bestemd voor hen, die in de ‘rechtvaardigheid’ leven.

Als er ooit iemand rechtvaardig was als mens, was dat toch zeker de Heer Jezus wel. Door Hem werd zeker geen enkel verbod van Zijn Vader overtreden.

 

Vanuit die zekerheid zullen we nu opnieuw een aantal teksten opzoeken en van commentaar voorzien.

 

 

Mattheüs 9:17

Noch doet men nieuwe wijn in oude lederzakken; anders zo bersten de lederzakken, en de wijn wordt uitgestort, en de lederzakken verderven; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederzakken en beiden tezamen zullen behouden worden.

Mattheüs was van oorsprong een tollenaar. Hij wist dus precies op welke manieren men probeerde belastingen te ontduiken.

Op nieuwe wijn (most) moest meer heffing betaald worden, dan op reeds gegiste wijn. Daarom deed men vaak die nieuwe wijn in oude zakken om zo minder te moeten betalen.

Echter … die oude leren zakken waren poreus en lieten dus lucht door, waardoor er toch gisting ontstond en de zakken kapot scheurden.

Als de Heer Jezus dit voorbeeld gebruikt, blijkt daaruit dat Zijn voorkeur uitgaat naar de nieuwe, nog ongegiste most.

***  Vergelijkbare Bijbelteksten zijn: Lukas 5:37/39 en Markus 2:22

 

Lukas 7:33,34

Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende, noch wijn drinkende, en gij zegt: Hij heeft de duivel.

De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren.

Johannes de Doper was de eenvoud en soberheid zelve. Hij droeg de goedkoopste kleren en voedde zich met honig en wilde sprinkhanen. En van hem werd toen gezegd, dat hij van de duivel bezeten was.

Jezus deed precies het tegenovergestelde. Hij was gewoon te gast bij tollenaren en zondaren. Hij ging gewoon met hen om.

Hoewel niemand kan bewijzen, dat de Heer Jezus ooit alcohol heeft gebruikt, werd Hij wel een wijnzuiper genoemd.

De mensheid staat nu eenmaal altijd klaar met insinuaties en de daarbij passende scheldwoorden, als iemand het anders doet, dan men gewend is.

 

 

Mattheüs 24:48 t/m 51 (volledig te lezen)

49. en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards;

51. en zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden’ daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Deze tekst laat nog eens duidelijk zien, wat het eindpunt van de dronkaard en de huichelaar zal zijn: de poel van vuur en sulfer, of gewoon overduidelijk: de hel.

Deze gelijkenis wordt ook in Lukas 12:45/46 duidelijk gemaakt.

 

Markus 15:22/23

En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.

En zij gaven Hem gemirreden wijn te drinken, maar Hij nam die niet.

In die tijd werd vaak wijn gemengd met mirre, wardoor een sterk verdovend middel ontstond.

Zelfs in het aangezicht van de dood weigert Jezus echter van dit product met alcohol gebruik te maken. Zegt dat ons niet genoeg ?

 

Lukas 1:15

Want hij zal groot zijn voor de Heere; noch wijn, noch sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan.

Als de engel bij Zacharias de geboorte van een zoon aankondigt, wijst hij daarbij op de wet van het Nazireërschap. (zie Numeri 6:3)

Wat God aan de “voorloper” van Zijn Zoon verbiedt, zou hij dus volgens de voorstanders van alcoholgebruik wel aan Zijn Zoon zelf toestaan. Een absurde gedachte …

 

Lukas 21:34

En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden des levens, en dat u die dag niet onvoorzien overkome.

De hemel en de aarde gaan voorbij, maar wij mogen naar Gods belofte ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ verwachten, waarin gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13)

En de Heer Jezus zelf zegt, dat we waakzaam moeten zijn, omdat niemand iets weet van het uur waarop dat alles gaat gebeuren.

Daarom vinden we in deze tekst (lees ook vers 33) een duidelijke waarschuwing om ons niet over te geven aan het gebruik van alcohol en allerlei beslommeringen des levens, zodat we onze waakzaamheid niet zullen verliezen.

 

 

Johannes 2:1 t/m 10

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilèa …

In aflevering 3 van deze serie heb ik de “Bruiloft te Kana” uitvoerig behandeld en daarbij aangetoond, dat de gangbare gedachte dat de Heer Jezus hier alcohol heeft gemaakt volledig foutief is.

Ik heb toen het volgende geschreven:

Waar blijft de uitlegger, die Bijbels onderbouwd, het tegendeel kan zeggen. Die moet dan wel gelijk alle teksten uit de Schrift, die zich tegen alcohol keren kunnen weerleggen.

Jaren geleden gaf ik over dit onderwerp een lezing voor de theologische faculteit van de universiteit in Groningen.

Geen der daar aanwezige hoogleraren durfde het aan, om de stelling dat God geen alcohol heeft geschapen te weerleggen.

Ook nu is niemand er in geslaagd om mijn stelling over alcohol onderuit te halen.

 

Mattheüs 26:26 t/m 30 – Markus 14:22 t/m 26 – Lukas 22:14 t/m 20

En als Hij een drinkbeker genomen had ...

De prachtige Bijbelgedeeltes over de instelling van het Heilig Avondmaal heb ik heel grondig behandeld in afleveringen 4 en 5 van deze serie.

Van een aantal Christelijke gemeenschappen kreeg ik de toezegging, dat men bij de viering van de Tafel des Heeren voortaan druivensap zou gebruiken in plaats van alcoholhoudende wijn.

 

Toch wil ik hierbij nog een aantekening maken …

Gaat het nu om deze viering, waarbij we het BLOED van Christus herdenken, of gaat het om de alcohol.

Dat laatste is zeker het geval als gerenommeerde wijnhuizen witte, sprankelende avondmaalswijn aanbieden via het internet …

 

De volgende maand hoop ik verder te gaan met de behandeling van teksten uit het Nieuwe Testament.

Tot zolang wens ik u, zoals altijd, Gods onmisbare zegen en genade toe.

 

 


 

© Kolonel W. Potuyt