Proost Christen - Afl. 11

door Kolonel W. Potuyt

Toen ik vorig jaar september de eerste aflevering van deze serie schreef had ik niet kunnen vermoeden, dat dit zo ontstellend veel reacties op zou leveren.

Soms heel negatief, maar bovenal positieve reacties !

 Inmiddels hebben velen ons laten weten, dat ze definitief met het gebruik van alcohol zijn gestopt en uit diverse Christelijke Gemeentes ontvingen wij bericht, dat bij de viering van het Heilig Avondmaal geen alcohol meer wordt gebruikt, maar dat dit vervangen werd door zuiver druivensap.

 

Ook deze maand gaan we weer een aantal Bijbelteksten opzoeken en zoals altijd zijn uw reacties daarop weer van harte welkom.

 

 

Ezechiël 44:21

Ook zal een priester geen wijn drinken, als zij in het binnenste voorhof zullen ingaan.

Zelfs als een priester het voorplein van de tempel binnengaat, is de alcohol verboden. Tegenwoordig treft men de drank wel binnen de muren van de kerk aan …

In menige kerkelijke gemeente wordt beleden. dat men gelooft in het priesterschap van alle gelovigen. Wordt het dan niet de hoogste tijd om daarbij aan de Bijbelse leer te voldoen ?

 

Daniël 1:8

Daniël nu nam voor in zijn hart, dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs des konings, noch met de wijn zijns dranks; daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen, dat hij zich niet mocht ontreinigen.

Het zou goed zijn om het hele eerste hoofdstuk van Daniël te lezen om te zien, hoe goed het is om gehoorzaam te zijn aan het Woord van God.

Daniël onthield zich van de wijn van de koning en was daarbij trouw aan zijn Joodse opvoeding.

 

 

Daniël 5:4

Zij dronken de wijn, en prezen de gouden, en de zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden.

Wie de eerste verzen van dit hoofdstuk leest, maakt kennis met een volk, waarvan de koning dronk en zijn onderdanen leerde drinken.

De gevolgen leren zich dan ook kennen: zelfoverschatting – heiligschennis en afgodendienst.

 

Hosèa 4:11

Hoererij en wijn, en most neemt het hart weg.

Ja, dat hoererij en het gebruik van alcohol slecht zijn, wil men vaak wel aanvaarden, maar waarom wordt hier ook de most bij genoemd ?

Wie het 6e vers van dit hoofdstuk leest, komt tot de ontdekking dat de omgang met God niet meer de centrale plaats heeft, die het behoort te hebben.

Mensen hebben al vaak gemerkt, dat alcohol zorgt voor slechte seksuele prestaties en daarom wordt bij de hoererij vaak naar alcoholvrije drank gegrepen. Meestal om daarna weer gewoon met de alcohol verder te gaan.

 

Joël 1:5

Waakt op, gij dronkenen ! en weent, en huilt, alle gij wijnzuipers !

om de nieuwe wijn, dewijl hij van uw mond is afgesneden.

Joël is een profeet, die namens God kernachtige dingen moet zeggen. Hier wordt aan degenen, die zich volledig aan de drank te buiten zijn gegaan gezegd, dat zij met een groot verdriet zullen leven.

De nieuwe wijn als symbool van Gods geschenk aan de mens wordt hen van de mond afgesneden.

Met andere woorden: de zuiplap ontneemt zichzelf het geschenk van God.

U heeft in het verloop van deze serie al geleerd, dat nieuwe wijn het ongegiste sap van geperste druiven is.

 

 

Joël 3:3

En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten (konden) drinken.

De mens is tot koopwaar en lustobject geworden. Ook in die tijd was mensenhandel, slavernij en prostitutie aan de orde van de dag.

Zelfs de verkoop van eigen kinderen werd (en wordt) niet geschuwd, als het erom gaat de eigen lusten bot te vieren.

 

Joël 3:18

En het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des Heeren uitgaan, en het zal het dal van Sittim bewateren.

Joël geeft hier een profetie over het geweldige dat de mens staat te wachten in de eeuwigheid en spreekt daarbij over zoete wijn.

U weet nog, hoe die zoete wijn ontstond ? De most wordt gekookt, waarbij elke vorm van alcohol verdampt en de dikke stroperige en dus alcoholvrije drank wordt met water verdund om te kunnen drinken.

De plaats Sittim lag ten zuiden van Jeruzalem, waar grote droogte heerste en juist een dergelijke plaats wordt dan genoemd om straks van het levende water te kunnen genieten.

 

Amos 2:8

En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen, en drinken de wijn der geboeten in het huis van hun goden.

Uit het zevende vers blijkt om welke mensen het hier gaat. Hier zien we hoe het liederlijke gedrag van mensen de Naam van God ontheiligt.

De armen en de zachtmoedigen worden verdrukt en zelfs incest wordt door deze mensen niet geschuwd. Het is heel goed mogelijk, dat zij dit zelfs ter ere van hun afgoden deden.

Zij krijgen de wijn der geboeten ! Beter te begrijpen is: de wijn der beboeten. Zij zullen de beker van Gods gramschap tot op de bodem moeten nuttigen en aan Zijn toorn onderworpen worden.

 

 

Amos 2:12

Maar gijlieden hebt de Nazireën wijn te drinken gegeven, en gij hebt de profeten geboden, zeggende: Gij zult niet profeteren.

De mens die zelf zijn ondergang tegemoet gaat, sleept maar al te graag anderen mee in de diepte. Men dwingt de geheiligde mens in te gaan tegen de geboden en legt de profeten (de predikers) het zwijgen op.

 

Micha 2:11

Zo er iemand is, die met wind omgaat, en valselijk liegt, zeggende: Ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank ! dat is een profeet dezes volks.

Er is niets nieuws onder de zon ! Religie dient vaak als dekmantel voor puur winstbejag. Deze tekst slaat dus niet op goeroes of waarzeggers, maar wijst op valse godsdienstleraren en valse profeten, die ‘windbuilen’ zijn en hierdoor Gods volk ten gronde leiden.

 

Habakuk 2:15

Wee dien, die zijn naaste te drinken geeft, gij die uw wijnfles daarbij voegt, en ook dronken maakt, opdat gij hun naaktheden aanschouwt.

U weet toch dat een Bijbels ‘wee’ een vervloeking is ?

En met ‘de naaste’ uit deze tekst wordt ieder mens, met wie u in aanraking komt bedoeld.

Als u nu ook nog even het 16e vers leest, weet u precies met welke bedoelingen drank vaak wordt aangeboden.

Laat dit alles samen een waarschuwing zijn om niet gedwongen te worden om de beker van Gods toorn te moeten ledigen. Die droesem zal u echt slecht bekomen.

 

 

Met deze teksten eindigt onze reis door het Oude Testament, hoewel daar nog vele tientallen teksten te vinden zijn, waarin alles wat alcohol betreft ontraden of zelfs verboden wordt.

Met een goede concordantie kunt u zelf nog veel van deze teksten ontdekken. Als u naar de ‘Links’ op onze site gaat vindt u daar een
link naar de Statenvertaling
, compleet met concordantie en woordenboek.

 

De volgende maand gaan we dus over naar het Nieuwe Testament en
ik hoop u dan opnieuw via deze site te ontmoeten.

Tot zolang wens ik u allen Gods onmisbare zegen en genade.

 

 


 

© Kolonel W. Potuyt