Proost Christen - Afl. 10

door Kolonel W. Potuyt

Deze serie artikelen mag gerust het best bezochte onderdeel van onze site worden genoemd. De belangstelling hiervoor is nog groter dan voor onze Bijbelstudie en ook die serie trok maandelijks al heel veel belangstellenden.

 

Eèn der bezoekers van onze site schreef ons: “Iedere maand valt er weer een kwartje op z’n plaats !”

Een andere bezoeker schreef: “Toch drink ik iedere avond een glas wijn, omdat Paulus zegt dat je dat moet doen … !”

 

Ja, wie zo selectief en eigengericht met Bijbelteksten omgaat, vindt voor zichzelf genoeg uitvluchten.

Laten we hopen, dat wij nog heel lang door mogen gaan met het geven van een eerlijke en ondogmatische uitleg van de Heilige Schrift.

 

Ook deze maand gaan we weer een aantal Bijbelteksten bezien en ook nu zijn uw reacties natuurlijk van harte welkom.

 

 

Jesaja 5:22

Wee degenen, die helden zijn om wijn te drinken, en die kloeke mannen zijn om sterke drank te mengen.

In dit gedeelte van Jesaja wordt een “zesvoudig wee” uitgesproken over hen, die zich bezig houden met goddeloze zaken. U zou dit gedeelte vanaf vers 8 t/m vers 24 eens aandachtig moeten lezen.

Wie dan nog staande houdt, dat het gebruik van alcohol door de Bijbel wordt toegestaan is ziende blind en horende doof.

 

Jesaja 22:13

Maar ziet, er is vreugde en blijdschap met runderen te doden, en schapen te kelen, vlees te eten en wijn te drinken en te zeggen: Laat ons eten en drinken, want morgen zullen we sterven.

Duidelijk komt hier naar voren, dat mateloos eten en wijn drinken om verdriet te verdringen alleen maar tot onverschilligheid kan leiden.

Zo leven mensen zonder hoop …

 

Jesaja 25:6

En de Heere der heirscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken, een maaltijd van reine wijn, van vet vol mergs, van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

In deze tekst wordt twee keer gesproken over reine wijn en dat is de most zoals God die bedoeld heeft. Voor dit leven een feestmaal zonder alcohol en profetisch ook voor de toekomende tijd.

 

 

Jesaja 28:1 en 3

Wee de hovaardige kroon der dronkenen van Efraïm, welker heerlijk sieraad is een afvallende bloem, die daar is op het hoofd der zeer vette vallei, der geslagenen van de wijn.

De hovaardige kronen der dronkenen van Efraïm zullen met voeten vertreden worden.

En opnieuw wordt hier een “wee” uitgesproken en nu over de beschonkenen van Efraïm, de stam die leiding moest geven. Hun trots wordt smadelijk vertrapt.

 

Jesaja 28:7

En ook dwalen dezen van de wijn, en zij dolen van sterke drank; de priesters en de profeten dwalen van de sterke drank; zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van de sterke drank; zij dwalen in het gezicht; zij waggelen in het gericht.

Wat kon men in de tijd van Jesaja en wat kunnen we in onze tijd verwachten van voorgangers en gemeenteleiders, die volledig in de ban van de alcohol zijn gekomen ? Dwalende figuren, bij wie het recht ver te vinden is.

 

Jesaja 55:1

O alle gij dorstigen ! komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

Een tekst, die koren op de molen is van voorstanders van alcohol- gebruik …

Maar, in deze uitnodiging tot Gods genadeverbond wordt zeer zeker niet over alcohol gesproken. In Jesaja 25:6 heeft u immers gelezen over de “reine wijn” die de gelovigen wordt aangeboden.

Als de Heer Jezus in Johannes 7:37/38 deze uitnodiging herhaalt spreekt Hij over zuiver water, dat onze dorst voor eeuwig lest.

En dan even dit: melk en alcohol passen niet bij elkaar, maar melk en most (druivensap) passen juist heel goed bij elkaar.

 

Jesaja 56:12

Komt herwaarts, zeggen zij: ik zal wijn halen en wij zullen sterke drank zuipen; en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker. (Lezen de verzen 8 t/m 12)

Deze teksten vormen een groot verwijt aan alle drinkende leden van Gods’ Gemeente. Mensen die “wachters” zouden moeten zijn, zetten hier hun hele leven op het spel.

 

Jesaja 62:8

De Heere heeft gezworen bij Zijn rechterhand, en bij de arm Zijner sterkte: indien Ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken uw most, waaraan gij gearbeid hebt !

Dit is wel èèn der duidelijkste teksten uit het Oude Testament, waar God zegt, dat Hij ons koren en onze most zal beschermen, opdat het niet door de vijand geroofd zal worden. Lees hiervoor ook nog even Jesaja 65:8.

 

Jeremia 35:2 t/m 14

2. Ga henen tot der Rechabieten huis en spreek met hen, en breng hen in des Heeren huis, in een der kameren, en geef hen wijn te drinken.

5. En ik zette de kinderen van het huis der Rechabieten koppen vol wijn en bekers voor, en ik zeide tot hen: Drinkt wijn !

6. Maar zij zeiden: Wij zullen geen wijn drinken; want Jònadab, de zoon van Rechab heeft ons geboden, zeggende: gijlieden zult geen wijn drinken, gij, noch uw kinderen, tot in eeuwigheid.

De Rechabieten zijn de afstammelingen van Jònadab – een broer van koning David.

De totale weigering van drank door hen, wordt hier ten voorbeeld gesteld en hierop volgt dan ook de zegen, zoals uit vers 18 en 19 duidelijk naar voren komt.

 

Klaagliederen 2:12

Als zij tot hun moeders zeggen: Waar is koren en wijn, als zij op de straten der stad in onmacht zinken, als de verslagenen; als zich hun ziel uitschudt in de schoot hunner moeders.

Zie in gedachten deze jonge mensen, verdwaasd in hun verslaving, onmachtig op de straten liggen en hun vragen om”meer” zelfs tot hun moeders richten.

Een actueel beeld ook voor onze tijd, waarin verslaving tot de gekste taferelen leidt.

 

Klaagliederen 4:21

Wees vrolijk en verblijdt u, gij dochter Edoms, die in het land Uz woont ! doch de beker zal tot u komen, gij zult dronken worden, en ontbloot worden.

Men mag gerust vrolijk zijn, maar zodra de drank om de hoek komt kijken, verliest men elk gevoel van zedelijke moraal.

De realiteit van elke dag leert ons, dat deze moraal ook in onze tijd op een steeds lager peil verkeert. Hoeveel (ook ongewenste) seks vindt plaats na alcoholgebruik ?

 

 

Tot zover voor deze keer. Ik wens u allen van harte Gods onmisbare zegen toe en herhaal graag nog een keer, dat als u worstelt met een alcoholprobleem in uw geloof, u gerust contact met mij mag opnemen.

Dat kan telefonisch (050-318.15.20), schriftelijk (Kolonel W. Potuyt -  Nieuwe Boteringestraat 73 – 9712 PK te Groningen)  of via E-mail: kolonelpotuyt@planet.nl


 

© Kolonel W. Potuyt