Proost Christen - Afl. 7

door Kolonel W. Potuyt

De vorige maand zijn we begonnen met een aantal Bijbelteksten te bestuderen, waaruit een duidelijke visie op het gebruik van alcohol naar voren komt.

En ook nu ontvingen we talloze reacties van mensen, die gewoon verbaasd waren over het “nieuwe” wat ze daarbij ontdekten.

“Waarom worden deze teksten in de Kerk verzwegen ?” was de meest voorkomende reactie.

Wel, heel eenvoudig omdat men hiermee niet goed raad weet, als men zelf gewoon doorgaat met het gebruik van alcohol.

 

Dat men de uitleg van Bijbelteksten dikwijls verdraait is toch allang duidelijk.

Vraag eens aan een Officier van het Leger des Heils waarom ze nooit spreken over Mattheüs 28:19.

De verdraaiing gaat daarbij zelfs zo ver, dat men de Legervlag in plaats van de door Christus gegeven doopopdracht stelt.

 

We gaan nu dus maar weer verder met een aantal Bijbelteksten …

En zoals altijd, zijn ook nu uw reacties van harte welkom. Mogelijk heeft

uzelf een alcoholprobleem. Ook dan mag u gerust contact met ons opnemen.

 

 

 

2 Samuël 13:28

Absolom nu gebood zijn jongens, zeggende: Let er nu op, als Ammons hart vrolijk is van de wijn …

En zo wordt weer bewezen, dat de mens die alcohol gebruikt alle voorzichtigheid uit het oog verliest. Ammon wordt eerst dronken gevoerd en vervolgens vermoord.

 

2 Samuël 16:1 en 2

Stukken rozijnen; stukken zomervruchten en een lederen zak wijn …

En de koning zeide tot Ziba:” Wat zult gij daarmede ? En Ziba zeide: De ezels zijn voor het huis des konings, om op te rijden, en het brood en de zomervruchten, om te eten voor de jongens; en de wijn, opdat de moeders in de woestijn drinken.”

Het gebruik van “stukken rozijnen en vruchten” was een bekende conserveringsmethode uit die tijd. De vruchten werden door persing van het vocht ontdaan en vervolgens samengeperst en gedroogd.

En “wijn” voor de moeders in de woestijn. Gelukkig maar, dat dit een lederen zak was verpakt, waardoor de inhoud niet kon gisten.

In de woestijn is het overdag bloedheet en dan gebruikt men geen alcohol, maar wel de verfrissende nieuwe wijn, dus most.

 

 

1 Koningen 16:8 t/m 10

En Zimri … maakte een verbintenis tegen hem, als hij (koning Ela) te Thirza was, zich dronken drinkende …

En opnieuw speelde de alcohol zijn duivels spel. De dronken koning van Israël was een simpele prooi geworden om te vermoorden.

Zonder alcohol was dit Zimri vast niet gelukt, maar weer werd alle voorzichtigheid in de roes van het ogenblik overboord gegooid.

 

1 Koningen 20:12 t/m 21 (geheel lezen)

vers 16: En zij togen uit op de middag, Benhadad nu dronk zich dronken in de tenten, hij en de koningen, de twee en dertig koningen, die hem hielpen …

Een leger van ongekende omvang. De troepen van 33 koningen zijn tot èèn legermacht verenigd. Maar zij worden verslagen door een groepje van 232 jongens. (Dus niet eens door getrainde soldaten !)

Dat was het gevolg van alcoholgebruik in deze oorlogssituatie.

Alcohol maakt overmoedig, het geeft valse moed en doet alle voorzichtigheid uit het oog verliezen.

 

2 Koningen 18:31

Hoort naar Hizkia niet; want zo zegt de koning van Assyrië: Handelt met mij door een geschenk, en komt tot mij uit. en EET, een ieder van zijn wijnstok, en een ieder van zijn vijgeboom, en DRINKT een ieder het water zijns bornputs.

Deze tekst geeft een goed voorbeeld van de oorspronkelijke bedoeling met de vruchten van de wijnstok. Druiven zijn namelijk, net als andere vruchten bedoeld als voedsel en niet als alcoholhoudende drank. Wie dorst heeft, is het beste geholpen met goed, fris water.

 

Esther 1:5 t/m 22 (geheel lezen)

vers 7: En men gaf te drinken in vaten van goud, en het ene vat was anders dan het andere vat; en er was veel Koninklijke wijn, naar des konings vermogen.

Een heel bijzondere geschiedenis, waarin alcohol weer een grote rol speelt. De inhoud hiervan valt in het kort zo samen te vatten: Alcohol ruïneert families en brengt scheiding tussen man en vrouw.

Hier wil koning Ahasvéros zijn vrouw “ten toon stellen” en de geschiedenis heeft ons geleerd, dat drank ook in onze moderne tijd nog vaak diezelfde rol krijgt, om vrouwen te vernederen.

Zie ook hoofdstuk 5:6 en hoofdstuk7:2, 7 en 8.

 

 

Job 1:13, 18 en 19

Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochteren aten, en wijn dronken, in het huis van hun broeder, de eerstgeborene …

Op die dag kwamen de onheilsboden tot Job om hem te vertellen over het verlies van zijn bezit, zijn vee, zijn kinderen, zoals in de verzen 14 t/m 19 wordt vermeld.

Om duidelijk te maken, dat de wijn een rol speelde bij deze gebeurtenis, wordt dit feit nog eens nadrukkelijk in vers 18 herhaald.

Jobs kinderen stierven dus, terwijl zij aten en wijn dronken in het huis van hun oudste broer.

 

Alcohol maakt een puinhoop van jezelf en je leven en vernietigt gezinnen, families, bezit en maatschappelijk bestaan. Wie dit beseft, zal zich wel driemaal bedenken alvorens weer “naar de fles” te grijpen.

 

Tot zover voor deze maand. De volgende keer hopen we weer een aantal Bijbelteksten met u te bespreken. Tot zolang Gods onmisbare zegen toegewenst.

 

 


 

© Kolonel W. Potuyt