Proost Christen - Afl. 6

door Kolonel W. Potuyt

Aan het einde van aflevering 5 stelde ik de vraag of men in onze moderne tijd nog kan spreken over het wezen van de Nazireeër …

In het Oude Testament was een Nazireeër iemand, die zijn leven geheel aan God had gewijd en op grond daarvan een aantal geloftes had afgelegd.  De belangrijkste daarvan zijn te vinden in Numeri 6 en dan lezen we daar bijvoorbeeld:

 

Van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen, wijnedik en edik van sterke drank zal hij niet drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde druiven eten …   

 

Al noemen we tegenwoordig de aan God en Zijn dienst gewijde mensen dan geen Nazireeërs meer, toch zou menig “dienaar der Kerk”  wel enige lering uit dit Bijbelgedeelte mogen halen !

 

 

Zoals ik u vorige keer heb beloofd, gaan we nu beginnen met een aantal teksten uit de Bijbel te lezen met daarbij een(kort) commentaar te bestuderen.

 

Genesis 9:21

En hij dronk van die wijn en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent …

De eerste dronkenschap waar de Bijbel over spreekt, leidt direct tot bespotting – zelfs van een eigen zoon. Alcohol neemt nu eenmaal alle remmingen van een mens weg.

 

Genesis 19:32 (lezen vers 30 t/m 36)

Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden …

Het verhaal van Lot en zijn dochters – Zij weten, dat alcohol versuft en de grenzen doet vervagen. Zou Lot zonder alcohol ook tot deze incest zijn gekomen ?

 

Genesis 27:25b

En hij stelde het (vlees) nabij hem, en hij at; hij bracht hem ook wijn, en hij dronk …

Jakob gebruikte heel bewust wijn bij zijn list, zodat zijn vader minder scherp van zintuigen zou zijn.

 

Genesis 43:34b

En zij dronken, en zij werden dronken met hem …

En weer speelt de alcohol een rol ! Voor Jozef om zijn verdriet te verbergen en voor de broers om herkenning te voorkomen.

 

Leviticus 10:9

Wijn en sterke drank zult gij niet drinken … als gij gaan zult in de tent der samenkomst … het zij een eeuwige inzetting …

Van die eeuwige inzetting is weinig overgebleven. Alcohol in de Kerk bij de Avondmaalsviering en in menige zaal in de kerkgebouwen wordt een alcoholomzet behaald, waar menig kastelein jaloers op is. Vraagt u dat maar eens aan de medewerkers van een groothandel in brouwerijproducten.

 

Deuteronomium 21:20

Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam, hij is een brasser en zuiper  …

Menig ouderpaar zal deze ervaring ook hebben opgedaan, dat drank tot abnormaal gedrag en ongehoorzaamheid leidt. En wat doet de christelijke Kerk met deze wetenschap ?

 

Deuteronomium 29:6

Brood hebt gij niet gegeten, en wijn en sterke drank hebt gij niet gedronken, opdat gij wist, dat Ik de Heere, uw God ben …

Wat kunnen we hier mooi zien, dat “onthouding” de mens dichter bij God brengt.

 

Deuteronomium 32:14b

Het druivenbloed, reine wijn, hebt gij gedronken …

In het loflied van Mozes – een danklied voor Gods goede gaven – wordt “reine” wijn genoemd en dat is dus ongegiste (alcoholvrije) wijn.

 

Deuteronomium 32:33

Hun wijn is vurig drakenvenijn, en een wreed adderenvergift …

En inderdaad wordt nog steeds – net als in deze geschiedenis – alcohol gebruikt om anderen te beschadigen of – heel vaak – over te halen tot verkeerd gedrag.

 

Jozua 24:13b

Gij eet van de wijngaarden en olijfbomen, die gij niet geplant hebt …

Uit deze en veel andere teksten blijkt duidelijk waar de druif in Gods schepping voor bedoeld is, namelijk om te eten,

 

Richteren 9:13a (lezen vers 7 t/m 15)

Maar de wijnstok zeide tot hen: Zou ik mijn most verlaten, die God en mensen vrolijk maakt ?

Als Jothan deze prachtige fabel over een koningskeuze vertelt, blijkt daar ook weer wat naast het eten ervan de werkelijke bedoeling van de druif is, namelijk het leveren van most (alcoholvrij druivensap).

 

 

1 Samuël 25:36b (lezen vers 36 t/m 38)

En het hart van Nabal was zeer vrolijk op dezelve, en hij was zeer dronken …

Nabal was een rijk, maar gierig mens. Hij stierf na een drankfestijn, waarbij hij het respect van zijn vrouw reeds had verspeeld. Wat erg, om straks zò voor de troon van God te moeten verschijnen.

 

2 Samuël 11:13

En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk, en hij maakte hem dronken …

Door Uria dronken te voeren te voeren en zo naar huis te laten gaan, hoopte David zijn eigen zonde – het overspel met Uria’s vrouw en de gevolgen daarvan – te kunnen bedekken.

Hoeveel mensen zullen in de loop der geschiedenis dronken gevoerd zijn, om andermans kwade praktijken te verbloemen ?

 

2 Samuël 13:28b

Als Ammons hart vrolijk is van de wijn, en ik tot ulieden zal zeggen: Slaat Ammon, dan zult gij hem doden …

En weer zien we, dat als mensen dronken worden gevoerd, dat zij de voorzichtigheid en waakzaamheid verliezen en hun ondergang tegemoet gaan.

 

Tot zover voor deze keer de Bijbelteksten. De volgende maand zullen we er weer een aantal behandelen.

 

Deze keer wil ik besluiten met een recent voorval rond deze studie over het gebruik van alcohol …

Van een echtpaar op leeftijd maakt de vrouw deel uit van ons Leger en haar man is lidmaat van een ander Kerkgenootschap. En dat gaat uiteraard heel goed samen …

 

Op een dag komt de dominee van de heer des huizes op bezoek en wijst daarbij op bepaalde teksten uit de Bijbel.

Tijdens een kopje koffie vraagt zij aan de dominee, hoe hij tegenover het gebruik van alcohol staat en zij verwijst daarbij naar teksten uit onze studie …

Dominee denkt even na en zegt dan woordelijk: “Lieve zuster, u moet niet alle teksten uit de Bijbel zo letterlijk nemen !”

 

“Dank u, dominee,” zegt onze zuster, “dan hoef ik uw uitspraken over alcohol bij de Avondmaalsviering ook niet letterlijk te nemen !”

 

***

 

Wij zullen het Woord van God toch maar aannemen zoals het onder de voorlichting van de Heilige Geest werd geschreven.

 

 


 

© Kolonel W. Potuyt