Proost Christen - Afl. 5

door Kolonel W. Potuyt

De vorige maand hebben wij samen uitgebreidstil gestaan bij het gebruik van alcohol bij de viering van het Heilig Avondmaal.

Dank voor de vele (positieve) reacties die daarop werden ontvangen en zeker voor al die reacties, waaruit een duidelijke instemming met onze standpunten naar voren kwam.

 

De grote vraag was: “Hoe komen kerken er toch bij om alcohol- houdende wijn te gebruiken ?”

 

* We zagen de grote tegenstrijdigheid tussen drinken om te vergeten en drinken om te gedenken.

 

* Wij zijn oprecht verheugd over elke alcoholist, die zich tot Christus bekeert en zich heeft afgekeerd van die alcoholverslaving en dan ook deel kan nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.

Laten we dan ook beseffen, dat voor deze mensen alleen al de geur van alcohol voldoende kan zijn om hen te doen terugvallen in hun verslaving.

Toch biedt men deze broeders en zusters met een gerust hart die beker met alcohol aan. Wat een absurde situatie …

 

* Daarnaast is er nog een andere belangrijke vraag …

Wat moet een bekeerde moslim nu denken van dat alcoholgebruik in de kerk ?

Van jongsaf aan heeft deze geleerd, dat alcohol verboden is voor iedere gelovige en na zijn bekering ziet hij dit bevestigd in talloze teksten in de Bijbel.

Maar in de kerk krijgt deze ex-moslim ineens te maken met het feit, dat hem door zijn nieuwe broeders alcoholhoudende wijn wordt aangeboden en dat nota bene bij het door Christus ingestelde Heilig Avondmaal.

 

* Een vraag uit èèn van de reacties:

“Voor wat betreft het Heilig Avondmaal kan ik wel met u meegaan, want daar wordt inderdaad niet over wijn gesproken. Maar hoe zit dat nu met Paulus en Timotheüs ?

In dat geval spreekt Paulus toch wel degelijk over wijn en dus wil ik daar graag een uitleg over hebben.”

 

* Laten we eerst de juiste tekst eens samen lezen:

1 Timotheüs 5:23

“Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden.”

 

* Deze tekst wordt door de voorstanders van alcoholgebruik geregeld aangevoerd als een argument om te mogen drinken. We zagen reeds, dat men daarvoor ook graag de geschiedenis van de bruiloft te Kana gebruikt.

 Zoals de Bijbel zelf laat zien is dat echter ten onrechte en zwijgt men bovendien over de honderden andere teksten, die het gebruik juist duidelijk verbieden of ontraden.

 

* In hetzelfde hoofdstuk van deze brief leest men dat Paulus heel duidelijk aanwijzingen geeft aan opzieners en diakenen

En dan vergeet hij natuurlijk wat hij net geschreven heeft en geeft Timotheüs de raad om wel te doen, wat hij zo juist heeft ontraden !

 

* Ook Timotheüs is echter net als Paulus een rondtrekkend Evangelist en komt daardoor op veel plaatsen waar het water verontreinigd is. Paulus weet, zoals blijkt uit de tekst, heel goed dat Timotheüs maagpatiënt is en uit zijn vriendschap met de arts Lukas weet hij zeker ook, dat je maagpatiënten beslist geen alcohol moet voorschrijven.

 

* Het gaat hier dan ook niet om alcoholhoudende wijn (die men op de reis ook niet meenam) maar weer om de gekookte, zoete wijn, die men met water aanlengde voor het gebruik.

Zo was deze ‘wijn’ juist wel een goede drank voor een maagpatiënt en ook verre te verkiezen boven het ‘pure’ ongezuiverde water.

 

* Als we nu ook nog even kijken naar Titus 1:7 dan lezen we:

“Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuilgewin zoeker !”

 

Het zal nu duidelijk genoeg zijn, dat Paulus voor Timotheüs geen uitzondering maakt, maar dat zijn advies dus in wezen totaal anders is dan men graag zelf denkt.

 

Deze maand wil ik het hierbij laten. De volgende keer gaan we dan beginnen met het bestuderen van die vele teksten uit de Heilige Schrift, die zich tegen alcoholgebruik keren.

 

Toch nog wel een vraag: “In het O.T. noemt men mensen, wiens leven geheel aan God is gewijd: Nazireeërs ! Zou deze naam vandaag niet meer van toepassing zijn op Gods dienstknechten ?”

 


 

© Kolonel W. Potuyt