Onze Beginselverklaring:

 


Wij geloven in:

 

De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in de drie Personen: de VADER, de ZOON en de HEILIGE GEEST …

 

De soevereiniteit van God de Vader, in schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding …

 

Onze Heer Jezus Christus – God in het vlees geopenbaard; Geboren uit een maagd; Zijn zondeloos leven; Zijn goddelijke wonderen; Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven; Zijn lichamelijke opstanding en Hemelvaart; Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid …

 

De goddelijke inspiratie van de Bijbel en daaruit voortvloeiende haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven. Er is geen dwaling in alles wat dit Goddelijk Woord ons verklaart …

 

De universele en totale zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpt aan Gods toorn en veroordeling …

 

De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, en de rechtvaardiging uit Genade, dus niet door ‘werken’ maar door het persoonlijk geloof in Hem …

 

De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwig leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel …

 

Het werk van God, de Heilige Geest, Die het verstand verlicht;
de wedergeboorte werkt en in de gelovigen woont, waardoor deze in staat worden gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen voor Jezus Christus …

 

Het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen; het Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en die, krachtens Zijn bevel, gehouden is het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen …  AMEN … !