Onze belijdenis ...

Als Christelijke Geloofsgemeenschap onderschrijven wij de oude protestantse geloofsbelijdenis, ook wel genoemd:

DE TWAALF ARTIKELEN DES GELOOFS:

Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde;
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest;
Ik geloof een heilige, algemene Christelijke gemeenschap der heiligen;
Vergeving der zonden;
Wederopstanding des vleses;
En een eeuwig leven - Amen - Halleluja !


Daarnaast onderschrijven wij de Beginselverklaring, zoals die is opgesteld door de Evangelische Alliantie en op grond daarvan is het Nationaal Kruisleger als deelnemende Gemeente aangesloten bij deze Alliantie.

Voor de volledige tekst van de Beginselverklaring klikt u hier !Zomaar een samenkomst ...